ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van Studio Tosca

Artikel 1 ALGEMEEN:

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, vervolgopdracht, offerte en overeenkomst met Studio Tosca, gevestigd aan Trompstraat 14, 8881 AV, West-Terschelling. Er kan alleen schriftelijk een afwijking van deze algemene voorwaarden overeengekomen worden.

 

Artikel 2 OFFERTES:

2.1 Offertes en aanbiedingen gedaan door Studio Tosca zijn vrijblijvend en gelden voor de duur van 14 dagen.

2.2 Offertes en aanbiedingen vervallen automatisch na verloop van 14 dagen.

2.3 Studio Tosca is enkel gebonden aan offertes en aanbiedingen na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever binnen deze termijn van 14 dagen.

2.4 Genoemde tarieven in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

2.5 Tarieven kunnen per opdracht verschillen naar gelang de ervaring van benodigde specialistische kennis, reistijd, kilometervergoeding, materiaal of overige kosten die met de opdracht samenhangen.

 

Artikel 3 TOTSTANDKOMING, WIJZIGING EN OPZEGGING V/D OPDRACHT:

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen komt een opdracht tot stand op het moment dat Studio Tosca een schriftelijke bevestiging (bijvoorbeeld per email) van de opdrachtgever ontvangt.

3.2 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat deze aangepast dient te worden, zullen de partijen in overleg de opdracht wijzigen. Een wijziging van de eerder schriftelijk overeengekomen opdracht kan een hoger tarief opleveren.

3.3 Opdrachten kunnen alleen schriftelijk opgezegd worden, waarnaar Studio Tosca gerechtig is om de reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.

3.4 De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van reden en met behoud van rechten schriftelijk de overeenkomst op te zeggen indien er sprake is van faillissement, liquidatie, ontbinding, bedrijfsbeeindiging, sursance van betaling aan de zijde van opdrachtgever, dan wel wanneer de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de opdracht daarmee inbegrepen de verplichtingen uit de algemene voorwaarden.

3.5 Wanneer Studio Tosca de overeenkomst opzegt vanwege een der redenen genoemd in het voorgaande lid is Studio Tosca niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

 

Artikel 4 PRIJZEN & BETALINGEN

4.1 Tenzij schriftelijk overeengekomen, brengt Studio Tosca zijn gebruikelijke uurtarief in rekening.

4.1 De vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de opdracht. De opdrachtgever is de vergoeding verschuldigd zodra Studio Tosca zijn werkzaamheden is aangevangen.

4.2 Indien de opdrachtgever en Studio Tosca een vaste prijsafspraak zijn overeengekomen is Studio Tosca gerechtigd deze tweewekelijks te factureren evenredig aan de voortgang van de werkzaamheden.

4.3 Studio Tosca is te allen tijde gerechtigd een voorschot op de factuur te vragen dat met de eindfactuur zal worden verrekend.

4.4 Studio Tosca behoudt zich het recht voor om door Opdrachtgever verzochte wijzigingen of aanvullingen van de opdracht waar de opdrachtnemer bij de totstandkoming van de vaste prijsafspraak geen rekening mee had gehouden, tegen het gebruikelijke uurtarief van Studio Tosca bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Hieronder worden ook de wijzingen die de opdrachtgever wenst na gegeven goedkeuring van deze werkzaamheden door Studio Tosca.

4.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum. Betaling geschiedt door het totaalbedrag over te schrijven op de bankrekening van Studio Tosca. Betaling van een voorschot zoals vermeld in het artikel 4 lid 3 dient binnen vijf werkdagen na de factuurdatum te geschieden.

4.7 Wanneer de opdrachtgever niet of volledig heeft betaald na de genoemde termijnen is de opdrachtgever van rechtwege in verzuim en is Studio Tosca gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag van algehele voldoening, onverminderd verdere rechten van Studio Tosca.

4.8 Studio Tosca is gerechtigd haar verplichtingen uit de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de opeisbare vorderingen heeft voldaan. Studio Tosca is in dat geval niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting.

 

Artikel 5 UITVOERING OPDRACHT:

5.1 Studio Tosca zal de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de opdrachtgever. De opdracht is een inspanningsverbintenis en geeft geen garantie op het bereiken van bepaald resultaat.

5.2 Opdrachtgever dient alle gegevens en bescheiden te verstrekken die Studio Tosca redelijkerwijs acht nodig te hebben voor een goede uitvoering van de opdracht.

5.3 Studio Tosca kan incidenteel verzoeken om goedkeuring van opdrachtgever voor reeds gedane werkzaamheden door Studio Tosca en/of ontwerpen en/of concepten.

5.4 Indien Studio Tosca en opdrachtgever (tussentijdse) levertijden overeenkomen zijn deze vrijblijvend en gelden bij benadering. Bij overschrijding van deze termijnen dient de opdrachtgever Studio Tosca een redelijk termijn – maar ten minste veertien dagen – te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Overschrijding van deze termijnen geven de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de opdracht.

 

Artikel 6 RECLAMES/GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID:

6.1 Eventuele klachten met betrekking tot verrichte werkzaamheden door Studio Tosca dienen zo spoedig momgelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na levering, beeindiging of afronding van de opdracht c.q. werkzaamheden schriftelijk te worden ingediend bij Studio Tosca.

6.2 Ingediende reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

6.3 Indien er sprake is van een gebrek zal Studio Tosca deze binnen een redelijke termijn – naar keus van Studio Tosca – vervangen of herstellen. Studio Tosca is niet gehouden kosteloos gebreken te verhelpen die het gevolg zijn van onjuiste informatie verschaffing door de opdrachtgever, dan wel na schriftelijk gegeven goedkeuring.

6.4 Studio Tosca aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de opdrachtgever als gevolgd van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door of vanwege opdrachtgever.

6.5 Studio Tosca aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade of gebreken aan de zijde van de opdrachtgever als gevolg van handelen of nalaten in de uitvoering van de opdracht door Studio Tosca op uitdrukkelijke instructies/wensen/aanwijzingen van de opdrachtgever

6.6 Studio Tosca is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door hem vervaardigde producten voor zover deze materialen zoals teksten, afbeeldingen, geluiden et cetera geleverd zijn door de opdrachtgever. De opdrachtgever garandeert Studio Tosca dat de door hem geleverde materialen vrij zijn van (intellectuele eigendoms-) rechten.

6.7 Opdrachtgever vrijwaart Studio Tosca tegen, en stelt Studio Tosca schadeloos voor aanspraken van derden die betrekking hebben op het in opdracht van de opdrachtgever door Studio Tosca vervaardigde eindprodcut(en).

6.8 Studio Tosca sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals bedrijfsschade en gevolgsschade, behoudens schade die is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Studio Tosca

6.9 Indien en vor zover Studio Tosca toch in enige mate aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Studio Tosca voor de opdracht heeft ontvangen waarbij voor opdrachten met een langere doorlooptijd de aansprakelijkheid maximaal is beperkt tot het declaratiebedrag van de laatste maand.

6.10 Studio Tosca is gerechtigd (een deel van) werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever uit te laten voeren voor derden. Studio Tosca is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van technische storingen of problemen met web hosting.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten, zoals het auteurs- en eigendomsrecht op de door Studio Tosca vervaardigde producten als films, schetsen, tekeningen, software, ontwerpen, ideeen, concepten websites et cetera liggen ten alle tijden bij Studio Tosca en worden noch geheel noch ten dele overgedragen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever ontvangt het gebruiksrecht op het moment dat Studio Tosca de opdracht heeft afgerond en alle vorderingen van Studio Tosca en de opdrachtgever zijn voldaan.

7.2 Het is voor de opdrachtgever verboden om het materiaal dat is ontworpen of gemaakt door Studio Tosca te kopieren, openbaar te maken, te bewerken of te gebruiken voor een ander doel dan met Studio Tosca is overeengekomen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Tosca.

7.3 Studio Tosca behoudt zich het recht voor op door hem (deels) vervaardigden producten zoals omschreven in lid 1 zijn naam als auteur te vermelden, eventueel met een hyperlink naar de webpagina van Studio Tosca. Studio Tosca behoudt zich eveneens het recht voor door hem vervaardigde producten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken voor zover geen vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt.

7.4 De opdrachtgever vrijwaart Studio Tosca  tegen aanspraken van derden als gevolg van door Studio Tosca verwerkte materialen en gegevens die door of op verzoek van de opdrachtgever zijn verstrekt of  gebruikt.

7.5 Studio Tosca is niet verplicht bronbestanden van video, fotografie of andere producten die zijn gecreeerd door Studio Tosca vrij te geven, tenzij dit voorafgaand van het project schriftelijk overeengekomen is.

 

Artikel 8 Slotbepalingen:

8.1 Studio Tosca en de opdrachtgever zijn beide verpliccht tot geheimhouding an alle vertrouwelijke informatie en gegevens die in het kader van de opdracht over en weer zijn verstrekt.

8.2 Indien Studio Tosca zijn verplichtingen uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht kan dit Studio Tosca niet worden toegerekend.

8.3 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan afspraken gemaakt tussen Studio Tosca en de opdrachtgever

8.4 Op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Studio Tosca is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtgever en Studio Tosca is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Studio Tosca is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Studio Tosca.

Winkelwagen